piotrciechanow.com Parafia ?w. Piotra Aposto?a w Ciechanowie

piotrciechanow.com
Title: Parafia ?w. Piotra Aposto?a w Ciechanowie
Keywords:
Description: Parafia ?w. Piotra Aposto?a w Ciechanowie Strona g?ówna O parafii Rys historyczny Duszpasterze Wspó?pracownicy Grupy parafialne Akcja Katolicka Asysta Procesyjna Chór parafialny Diakonia Mi?osierdzia
piotrciechanow.com is ranked 11611569 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $9,906. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. piotrciechanow.com has 43% seo score.

piotrciechanow.com Information

Website / Domain: piotrciechanow.com
Website IP Address: 178.19.104.18
Domain DNS Server: dns3.slaskdatacenter.pl,dns2.slaskdatacenter.pl,dns1.slaskdatacenter.pl

piotrciechanow.com Rank

Alexa Rank: 11611569
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

piotrciechanow.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $9,906
Daily Revenue: $27
Monthly Revenue $814
Yearly Revenue: $9,906
Daily Unique Visitors 2,497
Monthly Unique Visitors: 74,910
Yearly Unique Visitors: 911,405

piotrciechanow.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 29 Jul 2016 13:32:58 GMT
Server Apache

piotrciechanow.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

piotrciechanow.com Traffic Sources Chart

piotrciechanow.com Similar Website

Domain Site Title

piotrciechanow.com Alexa Rank History Chart

piotrciechanow.com aleax

piotrciechanow.com Html To Plain Text

Parafia ?w. Piotra Aposto?a w Ciechanowie Strona g?ówna O parafii Rys historyczny Duszpasterze Wspó?pracownicy Grupy parafialne Akcja Katolicka Asysta Procesyjna Chór parafialny Diakonia Mi?osierdzia Bo?ego Domowy Ko?ció? Duchowna Adopcja Franciszkański Zakon ?wieckich Grupa Charytatywna Grupa Studium Biblijnego Harcerze (ZHR) Ko?o Misyjne Ko?o Ró?ańcowe Lektorzy Matki i Babcie w Modlitwie Ministranci Oaza Rada Duszpasterska Rada Gospodarcza Stow. Rodzin Katolickich Stowarzyszenie Cudownego Medalika ?wietlica ?U Piotra” Schola dzieci?ca Punkt informacyjno-konsultacyjny Kancelaria Og?oszenia Intencje Skrzynka Intencji Galeria ?wi?tynia Archiwum Duszpasterze Asysta procesyjna Chór parafialny Diakonia Mi?osierdzia Bo?ego Ministranci PDMD Scholka parafialna ?wietlica "U Piotra" ZHR Rezurekcja 2015 Triduum Paschlane 2016 Bierzmowanie I Komunia ?w. Bo?e Cia?o 2016 Odnowienie P. Chrztu 40-ta rocznica Góralska Hora Bo?e Narodzenie 25-lecie probostwa Kol?dowanie "Ma?y Ciechanów" Jase?ka Szko?y Spo?ecznej STO Konkurs Biblijny Rekolekcje wielkopostne 2016-Dzieci Droga krzy?owa ulicami 2016 Niedziela Palmowa 2016 Droga Krzy?owa dla nauczycieli 2015 Rekolekcje wielkopostne 2016-Dzieci Po?wi?cenie tornistrów 2015 Peregrynacja Krzy?a i Ikony ?DM Turniej Tenisa o Puchar ks. Pra?ata Kol?dowanie i Jase?ka Szko?a P. nr 5 Rekolekcje Maryjne dla dzieci Nawiedzenie Matki Bo?ej Otwarcie drzwi Mi?osierdzia Ró?ne Pos?anie misjonarza – ks. Adama… Koncert pie?ni pasyjnych 13.03.2016. Tablica i d?b jubileuszowy Misterium o Bo?ym Mi?osierdziu Rajd rowerowy 30.04.2016 Parafialny Dzień Dziecka ?DM w Parafii ?w. Piotra ?wiatowe Dni M?odzie?y w Ciechanowie Opublikowano 17 lipca 2016 | Autor: admin Program 20 – 25 lipca 2016.: 20 lipca 2016 r. (?roda) godz. 16.00 – 20.00 – przywóz m?odzie?y z lotniska w Modlinie i zakwaterowanie u rodzin godz. 21.00 – inauguracja obchodów ?wiatowych Dni M?odzie?y (plac przy COEKu): – powitanie go?ci przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Starost? Powiatu Ciechanowskiego, Ksi??y Dziekanów; – zawi?zanie wspólnoty (modlitwa, której towarzyszy zespó? muzyczny); – przedstawienie programu na czwartek i b?ogos?awieństwo – duszpasterze m?odzie?y; 21 lipca 2016 r. (czwartek) – Dzień Integracji godz. 8.30 – Msza ?wi?ta – parafia ?w. Józefa (Fara); godz. 10.00 – Piknik Rodzinny (zabawy sportowe, karaoke, tańce integracyjne); (plac przy COEKu) godz. 13.00 – Obiad (Hotel Olimpijski); godz. 14.00 – 18.00 – Wyst?py artystyczne: orkiestra d?ta, Zespó? LZA, Ma?y Ciechanów; (plac przy COEKu); godz. 18.00 – Kolacja u rodzin; godz. 20.30 – Koncert – ?Moja Rodzina”; (plac przy COEKu); 22 lipca 2016 r. (pi?tek) – Dzień Kultury Regionalnej godz. 9.00 – 13.00 – Zwiedzanie najciekawszych miejsc w regionie: Ratusz, Zamek Ciechanowski, spacer po mie?cie, Go?otczyzna; godz. 13.00 – Obiad (Hotel Olimpijski); godz. 16.00 – 18.00 – Na sportowo: basen, hala sportowa (mecz pi?ki halowej), kajaki, siatkówka pla?owa; godz. 18.00 – Kolacja u rodzin; godz. 20.00 – Msza ?wi?ta z czuwaniem ku czci Mi?osierdzia Bo?ego – parafia ?w. Piotra, (oprawa muzyczna – zespó? ?Dekalog” z Przasnysza); 23 lipca 2016 r. (sobota) Udzia? w uroczysto?ciach centralnych w P?ocku; 24 lipca 2016 r. (niedziela) Dzień Rodziny do godz. 11.00 – Przedpo?udnie z rodzinami; godz. 11.30 – Uroczysta Msza ?wi?ta – parafia ?wi?tego Piotra; godz. 14.15 – Wyjazd do Opinogóry sprzed ko?cio?a ?w. Piotra; godz. 15.00 – Opinogóra: spotkanie w oran?erii, zwiedzanie obiektów, zabawa taneczna; godz. 21.00 – Opinogóra – Uroczyste zakończenie pobytu m?odzie?y ?DM w Ciechanowie; Prezydent Miasta Ciechanów, Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Ksi??a Dziekani, Duszpasterze M?odzie?y; 25 lipca 2016 r. (Poniedzia?ek) wyjazd do Krakowa na uroczysto?ci centralne – stacja PKP godz. 4.30 – zbiórka na stacji; godz. 5.12 – odjazd ?wiatowe Dni M?odzie?y w Ciechanowie na Facebook’u >> Opublikowano Z ?ycia Ko?cio?a, Zaproszenia | Skomentuj Akcja ?w. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr Opublikowano 17 lipca 2016 | Autor: admin W dniach 17-25 lipca 2016 obchodzimy XVII Ogólnopolski Tydzień ?w. Krzysztofa. Has?o Tygodnia: ?Niesiemy Mi?osierdzie drogami ?wiata”. MIVA Polska po raz kolejny zaprasza wszystkich kierowców, cz?onków ich rodzin oraz Przyjació? misji do udzia?u w Akcji ?w. Krzysztof 1 grosz za 1 km szcz??liwej jazdy na ?rodki transportu dla misjonarzy. W Roku Mi?osierdzia jest to tak?e uczynek mi?osierdzia wobec tych, którzy czyni? mi?osierdzie na misjach z pomoc? pojazdów. Wi?cej informacji mo?na znale?? na stronie www.miva.pl. Z ca?ego serca w imieniu polskich misjonarzy dzi?kujemy wszystkim kierowcom i dobroczyńcom za przekazan? pomoc i ofiary! Blankiet do wp?aty >> W przysz?? niedziel?, 24.07. po wszystkich Mszach ?w. odb?dzie si? po?wi?cenie pojazdów i modlitwa o szcz??liwe podró?owanie za przyczyn? ?w. Krzysztofa, patrona kierowców. Zapraszamy kierowców i ich rodziny na wspóln? modlitw?. Opublikowano Z ?ycia Ko?cio?a, Zaproszenia | Skomentuj 35 Pielgrzymka Diecezji P?ockiej na Jasn? Gór? Opublikowano 12 lipca 2016 | Autor: admin Do końca lipca trwaj? zapisy na piesz? pielgrzymk? z P?ocka do Cz?stochowy. Pielgrzymka wyruszy 6.08. o godz. 6.00 z katedry p?ockiej. Zapraszamy na p?tniczy szlak, zw?aszcza ludzi m?odych. Przewodnikiem grupy ciechanowskiej b?dzie ks. Grzegorz Sieczka, wikariusz par. ?w. Józefa w Ciechanowie. Spotkanie pielgrzymkowe Grupy Bia?ej w niedziel?, 24.07. w farze, bezpo?rednio po Mszy ?w. o godz. 18.00. S?owo Ks. Biskupa >> Wi?cej o pielgrzymce >> Opublikowano Zaproszenia | 1 komentarz Figury ?wi?tych Aposto?ów Opublikowano 11 lipca 2016 | Autor: admin Zapewne wi?kszo?? parafian wie, i? sukcesywnie powstaj? figury dwunastu aposto?ów. Obecnie jest ich sze??. Tworzy je artysta rze?biarz Marek Zalewski. Wi?cej zdj?? w albumie ?wi?tynia >> Opublikowano Z ?ycia parafii | Skomentuj Wyjazd na Msz? ?w. z Papie?em Franciszkiem Opublikowano 11 lipca 2016 | Autor: admin Zbli?aj? si? ?wiatowe Dni M?odzie?y w Polsce. W dniu 27 lipca przybywa do naszej Ojczyzny Papie? Franciszek. 28 lipca o godz. 10.30 Ojciec ?w. odprawi Msze ?w. w Cz?stochowie na Jasnej Górze z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Planujemy wyjazd autokarem na t? uroczysto??. Zapisujemy w zakrystii na spotkanie z Ojcem ?w. Franciszkiem w Cz?stochowie w dniu 28 lipca. Wyjazd 27 lipca o godz. 22.00. Módlmy si? serdecznie w intencji zbli?aj?cych si? ?wiatowych Dni M?odzie?y w Krakowie, które b?d? trwa? od 28 do 31 lipca. Opublikowano Zaproszenia | Skomentuj ← Starsze wpisy Losowe zdj?cia Ostatnie zdj?cia WITAMY ! Witamy na stronie Parafii ?w. Piotra Aposto?a w Ciechanowie. Adres parafii: ul. Wyspiańskiego 25 06-400 Ciechanów woj. mazowieckie Dekanat: ciechanowski-zachodni tel. 23 673 85 52 e-mail: piotrciechanow@yahoo.pl Porz?dek Nabo?eństw: Niedziela: g.7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 11.30 (dzieci), 17.00 (m?odzie?) Dzień powszedni: g.7.00 i 18.00 Spowied?: 15 minut przed ka?d? Msz? ?w. W niedziele podczas wszystkich Mszy ?w. Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu: ka?dy czwartek od g.17:00 do 18:00 I pi?tek miesi?ca: Msze ?w. g.7.00, 10.00, 16.30, 18.00 Spowied? 30min. przed ka?d? msz?. Pierwsza sobota miesi?ca: Msza ?w. wynagradzaj?ca g.7.00 g.6.30 ró?aniec I niedziela miesi?ca: Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu po Mszy ?w. o g.13.00. Kancelaria parafialna: Czynna pon.- sob. godz.: 7.30-9.00 i 16.30-17.45. Kalendarz Lipiec 2016 P W ? C P S N ? Cze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Liturgia na dzi? Skrzynka Intencji Potrzebujesz wsparcia modlitw?? Skorzystaj z internetowej skrzynki intencji. Archiwum Archiwum Wybierz miesi?c Lipiec 2016 (6) Czerwiec 2016 (7) Maj 2016 (11) Kwiecień 2016 (7) Marzec 2016 (7) Luty 2016 (8) Styczeń 2016 (6) Grudzień 2015 (6) Listopad 2015 (8) Pa?dziernik 2015 (4) Wrzesień 2015 (7) Sierpień 2015 (7) Czerwiec 2015 (4) Maj 2015 (1) Kwiecień 2015 (2) Marzec 2015 (2) Kwiecień 2014 (1) Marzec 2014 (3) Luty 2014 (1) Styczeń 2014 (3) Grudzień 2013 (1) Listopad 2013 (2) Pa?dziernik 2013 (2) Wrzesień 2013 (1) Sierpień 2013 (1) Czerwiec 2013 (1) Kwiecień 2013 (2) Szukaj Zak?adki Diecezja p?ocka Parafia MB Fatimskiej w Ciechanowie Parafia ?w. Franciszka z Asy?u w Ciechanowie Parafia ?w. Tekli w Ciechanowie Radio KRDP Ranking Zag?osuj! Wydzia? Duszpasterski Copyright Parafia ?w. Piotra Ap. w Ciechanowie? 2013. All Rights Reserved. |Administracja|

piotrciechanow.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: PIOTRCIECHANOW.COM
 Domain ID: 1787645188
 WHOIS Server: whois.PublicDomainRegistry.com
 Referral URL: http://www.publicdomainregistry.com
 Updated Date: 2016-02-06T11:02:37Z
 Creation Date: 2013-03-20T13:28:35Z
 Registry Expiry Date: 2017-03-20T13:28:35Z
 Sponsoring Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
 Sponsoring Registrar IANA ID: 303
 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Name Server: DNS1.SLASKDATACENTER.PL
 Name Server: DNS2.SLASKDATACENTER.PL
 Name Server: DNS3.SLASKDATACENTER.PL
 DNSSEC: unsigned
>>> Last update of whois database: Thu, 12 May 2016 19:31:17 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars